top of page
Espoo, saariston osayleiskaavan rakennetun ympäristön inventointi ja arvottaminen

Saariston osayleiskaavan rakennetun kulttuuriympäristön täydentävä inventointi ja arvottaminen laadittiin alueen osayleiskaavatyöhön liittyvänä selvityksenä kesän 2017 aikana. Inventoinnin tarkoituksena oli tunnistaa maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä määritellä näille suojeluperusteet.  Inventointiraportissa on kuvailtu inventoinnissa käytettyjä menetelmiä ja kohteiden valinnan ja arvotuksen perusteita. Lisäksi raportti sisältää tiiviin kuvauksen alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä, sen historiasta, ominaispiirteistä ja arvoista. Raportin lopussa on esitetty suositukset kaavatyön suojelumääräyksiä varten.

Arvottamisen keskeisenä lähtöaineistona on käytetty Espoon kaupunginmuseon Kauko tietokantaan tallennettuja alueelle aiemmin tehtyjä inventointeja, joita puuttuvilta osin on täydennetty tämän työn yhteydessä. Lisäksi on käytetty alueelle aiemmin tehtyjä muita inventointeja ja selvityksiä, historiikkeja, historiallista kartta-aineistoa sekä vanhoja valokuvia.

KOHTEEN TYYPPI

Kaupunginosa/alue

PROJEKTIN TYYPPI

Kulttuuriympäristöt, inventointi ja arvottaminen

OSOITE

KAUPUNKI

Espoo

AJANKOHTA

2017

TILAAJA

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, yleiskaavayksikkö

TYÖRYHMÄ

Pääkonsultti: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ Kristina Karlsson

Alikonsultti: Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

bottom of page